Wapen Petten Huizen en bewoners 8
Korfwater
Wijk M 072 a t/m M 081

Wapen Zijpe

                                                                                                                       


                                                                                                              Heeft u aanvulling voor mij! Dan graag via mijn mail SEND EMAIL

Nog in bewerking Geraadpleegde bronnen:

GEMEENTE PETTEN

Huisnummer-register van 1923 tot de overdracht 1929.

GEZINSBLADEN PETTEN 1917-1929.

Bevolkingsregister 1900-1917.

GEMEENTE ZIJPE

Na de overdracht krijgen de woningen een M nummer.
GEZINSKAARTEN ZIJPE 1921-1936.

Huisregister Wijk L-M 1938-1945.

HAZEPOLDER

Hazepolder, wijk L, blz. 346 t/m 351.

Woningen Gemeente Zijpe, mei 1935.
PAGINA NOG IN BEWERKING!
Petten Zijpe
Wijk A Is het dorp Petten, uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente B. Wijk M
Wijk B Is het gehucht Vianen, uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente A.
Wijk C Is de buurt Leihoek en de huizen in de Leij- en  Pettemerpolder uitmakende de kadastrale Sectie der gemeente C. Pijl
Hoofdbewoners Hoofdbewoners

Korfwater XXXXXX A 189 M 072 a Kleuterhuis "Trein 8,28 H.IJ.S.M." voor 60 kleuters
 + 15 personeel
staat er nog

M 072 a (1)
M 072 a (2)

De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2003-04)


(1925-1974)

Titel : 'Het Kleuterhuis' te Petten
Auteur(s) : P.T. Klant
Elisabeth C. Daamen
Trijntje Edel (1903-1996)

17-06-1936

01-01-1940


11-01-1940

28-10-1940
van Delft

Naar Bussem


van Soest

naar Amsterdam

In de uitgave van De Zijper Historie Bladen hierboven is onduidelijkheid
over de grond waarop het Kinderhuis verrees.

"De grond werd vermoedelijk van de Domeinen gekocht".  Niet dus!

M 072 a - 1930-07-05 SC
Schager Courant, 05-07-1930.
Helderse Courant 15-10-1966 - Kleuterhuis te Petten kreeg uit kinderpostzegelactie honderdduizend gulden.
Korfwater B 006 A 129 M 073 Arbeiderswoning in het Korfwater
01-06-1943 afgebroken

B 006 Adrianus van der Vlies (1879-1972) 02-07-1927 naar de Zijpe
Cornelis Vriendjes (1898-1949) (zie ook A 22)
06-08-1928 van Den Helder

naar B 023
Nicolaas Schager (1886-1967)
naar A 063
Philippus de Graaff (1889-1976)
M 073 Philippus de Graaff (1889-1976) 04-08-1938 van B 005

21-08-1942 naar B 032

Korfwater XXXXXX A 189 M 073 a Burgerwoonhuis in het Korfwater
10-1932 Bouwvergunning
01-06-1943 afgebroken


M 073 a - 1932-10-08 SC

Schager Courant, 08-10-1932.

De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2020-03)Titel : Verdreven van huis en haard
Auteur(s) : Jacob Boots
M 073 aBernard Antonie Kutterink (1909-1955)

21-08-1942

van L 002

naar C 120


B 004 Boerderij

B 004 Cornelis Rijs (1891-1968) 08-05-1922 naar de Zijpe
Guurtje Mol - Wagemaker (1870-1950) Weduwe van Floris Mol (1866-1921)
03-06-1922 uit de Zijpe
09-03-1923 naar de Zijpe
09-08-1925 uit de Zijpe
21-08-1926 naar Ilpendam
Klaas Mol (1895-1936)
03-06-1922 uit de Zijpe

naar A 069

Korfwater B 005 A 131 M 074 Woonhuis + Boerderij in het Korfwater
01-06-1943 afgebroken

B 005 Jabob Rijs (1888-1957)
naar A 066 a
Philippus de Graaff (1889-1976)
13-12-1913 uit de Zijpe

naar B 006
Jan Eriks (1902) M 074 Jan Eriks (1902) 14-05-1925 uit de Zijpe
naar D 128
Jacobus Nicolaas de Moel (1898-1978) 03-05-1934 van Oude Niedorp

02-05-1938 naar B 125

Korfwater B 006 a A 143 M 075 Zomerwoning in het Korfwater 1925 Bouwtekening
01-06-1943 afgebroken


S. van der Reijden M 075 Tijdelijke bewoning

Stijntje Catharina Johanna Maria van der Reijden (1877-1936), deze? / secretaresse van het bestuur van de vereniging "Trein 8.28".
Ze was sedert 1927 de tweede echtgenote van, de voorzitter van "Trein 8.28", dr. Ephraïm Joseph Abrahams (1875-1954).
Hij was arts en namens de Vrijzinnig Democratische Bond lid van de gemeenteraad en later wethouder van Amsterdam, waar hij zich speciaal
met medisch-hygienische kwesties bezighield. In 1934 brak een enorme rel tegen hem los, die aanleiding werd tot zijn aftreden.

De zaak Abrahams (politicus, wethouder en voorzitter van "Trein 8.28").

Wat eigenlijk nooit in de stukken betreffende de vereniging naar voren
is gekomen, is het feit dat hun voorzitter Dr. Ephraïm Joseph Abrahams
lid was van de gemeenteraad en lange tijd ook wethouder. Nooit was er
enige wanklank te horen, ook niet toen de gemeenteraad van Amster-
dam subsidie verstrekte aan de vereniging. Maar in februari 1934 is
er iets aan de hand waar De Telegraaf uitgebreid aandacht aan schenkt.
Inmiddels is Dr. Abrahams namelijk ook wethouder Financiën. Wat zijn
politiek tegenstanders stoorde was het feit dat hij via de vereniging ook
nog een vergoeding kreeg van 2000 gulden per jaar. Daarnaast had hij,
als wethouder van financiën, een subsidie van 26.100 gulden verstrekt
aan "Trein 8.28".

Een ongewenste toestand waaraan Dr. Abrahams een einde wilde ma-
ken, maar hij deed dit als lid van het bestuur, als voorzitter. Zijn (tweede)
vrouw was secretaresse van het bestuur en ontving daarvoor 3000 gul-
den per jaar. Het bestuur besloot toen om de genoemde 2000 gulden
toe te voegen aan het salaris van de secretaresse. Terecht kwam de
vraag op, of dit wel een redelijk salaris was. De vereniging "Trein 8.28"
is een liefdadigheidsinstelling die leeft van contributies, schenkingen
en giften. Past dit salaris van 5000 gulden wel bij een dergelijke in-
stelling? Dat was de vraag die De Telegraaf zich stelt. In democratisch
socialistische kringen is men net als de krant boos over deze misstand.
Hoe je de zaak verder ook beoordeeld, het moet voor Dr. Abrahams
en ook voor zijn vrouw een hard gelach zijn geweest. Zij komen ook tot
een moeilijke, maar begrijpelijke beslissing. Zij melden, met pijn in het
hart, dat zij de band met de vereniging geheel verbreken.

AMSTERDAM. - dr. Abrahams en "Trein 8.28".

De oud-wethouder van Amsterdam, dr. Abrahams en (mevr. S. Abra-
hams- v. d. Reyden, hebben den volgenden brief gericht tot het bestuur
van de Vereeniging "Trein 8.28":

"Na ampele overweging hebben wij de eer u mede te deelen, dat de ge-
beurtenissen van den laatsten tijd voor ons een onoverkomelijk beletsel
vormen, de Vereeniging voortaan met onze krachten te dienen. Mitsdien
zien wij ons genoodzaakt per 1 Mei a.s. den band, die ons aan de  Ver-
eeniging bindt, geheel te verbreken. Het zal u duidelijk zijn, dat wij, die
de vereeniging hebben helpen groot maken, niet lichtvaardig tot dit be-
sluit zijn gekomen. Met de beste wenschen voor de toekomst der ver-
eeniging, hoogachtend (w.g.)

Abrahams, S. Abrahams - v. d. Reyden"

Bron: Keesings Historisch archief van 24-04-1934.

Verhalen uit Amsterdam Centrum

M 073 a WWW GA 1
Dr. Ephraïm Joseph Abrahams, politicus, wethouder en
voorzitter van "Trein 8.28".
M 073 a WWW GA 2

Voorblad van het jaarverslag "Trein 8.28" over het jaar 1936.

De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2003-04)


(1925-1974)

Titel : 'Het Kleuterhuis' te Petten
Auteur(s) : P.T. Klant

Jan Stolk (1905-1991)
27-02-1933

16-05-1933


van Velsen

naar VelsenEen nieuw gebouw

In december 1932 werden de bouwtekeningen voor een
nieuw gebouw (Kleuterhuis) ingediend en vergunning aan-
gevraagd bij de gemeente Zijpe. De tekeningen werden
goedgekeurd en 11 januari 1933 werd de gemeentelijke
vergunning verleend. De uitvoering van de bouw vond
plaats door aannemingsbedrijf Stolk uit IJmuiden.
Stolk Bouwmaatschappij B.V. is een zusterbedrijf van Aannemingsmaatschappij "de Branding" v/h J. Stolk.
Deze IJmuidense bouwer bestaat al vanaf 1925.

Jan Stolk (1905-1991) heeft in het begin van de bouw
van het Kleuterhuis nog een aantal maanden in het Korf-
water gewoond. Zoon Jan (1931-1998) heeft daar nog
leren lopen.  


Jarig Wiglama (1868-1958) 04-05-1939 van Heiloo

10-04-1940 naar Bergen

Koster & Wiglama

Jacob Koster (1872-1940) is zoon van rietdekker, winke-
lier en koopman Arie Koster (1835-1901).
Arie Koster stopt in februari 1881 als rietdekker en neemt
de Kleine Winkel in ijzerwaren en landbouwgereedschap-
pen over van zijn broer Gerrit (1838-1892). Van Gerrit is
de eerste verkoopadvertentie van schaatsen bekend in de
Schager Courant van 2 december 1875, waarin hij meldt ´Zoo pas ontvangen een groote partij Schaatsen´.
Ook Arie Koster adverteert daarna regelmatig met de ver-
verkoop van schaatsen, met name van Friese, IJlster, Gro-
ninger en Linschoter schaatsen.

Na de dood van zijn vader neemt Jacob Koster de winkel
over.

Jarig Wiglama (1868-1958) is zoon van landbouwer Atte Wiglama (1834-1893).


Jacob Koster en Jarig Wiglama zijn zwagers van el-
kaar.
Koster is getrouwd met Grietje Eriks en Wiglama
is ge
trouwd met Anna Maria Eriks, beiden dochter van
burge
meester Arie Eriks van Petten.
Deze familierelatie leidt er hoogstwaarschijnlijk toe dat Koster en Wiglama vanaf 1902 een zakelijke samenwer-
king aangaan in de verkoop van huishoudelijke artikelen
en landbouwgereedschappen in De Kleine Winkel aan
de Heerenstraat. Wiglama was eerder directeur van zui-
velfabrieken in Adorp en Grijspkerk van 1896 tot 1902.
In 1902 nemen ze ook de winkel over van Wed. B. Ran-
ke in Schagen. Zij verkopen ook schaatsen. De samen-
werking duurt voort tot 1915 als beide mannen een eigen
handel voorzetten. Koster houdt een ijzerhandel aan de
Heerenstraat en Wiglama opent een Landbouwmagazijn
aan de Heerenstraat.  Beiden stoppen er voor 1920 mee.

Na 1920 werd het bedrijf voortgezet door Kramers en
van Rijswijk. Na 1950 werd het Dekkers Ijzerhandel,
verkoper van allerlei, met veel schaatsen.

Bron;

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Teun Wanink, Schagen, Kouwe Drukte nummer 52, december 2014, blz. 34-36

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

M 075 WWW BB SH 1
M 075 WWW BB SH 2

M 075 WWW BB SH 3
Het pand van Koster en Wiglama op de hoek van de Loet en de Heeren-
straat in Schagen. A. Koster met zijn echtgeenote in de deur.
Hendrik Koster met fiets.

(Foto collectie Teun Wannink).

Korfwater B 007 M 076 Burgerwoonhuis in het Korfwater staat er nog

B 007
Nicolaas Schager (1886-1967)


van A 063

23-03-1926 naar Callantsoog
Dirk Brommer (1895-1977) M 076 Dirk Brommer (1895-1977) naar M 091 a

Nicolaas Schager (1886-1967) 04-04-1932 van Callantsoog

07-05-1938 naar M 086 a

Pieter Jacobus Timmerman (1913-2001) 07-05-1938 van M 086 (inwonend)


07-06-1941
naar L 009

B 008 Schuur

B 008 Schuur

B 009 Loods

B 009 Loods

B 010 Loods Reddings Maatschappij

B 010


B 010 Dirk Snip (1867-1939) naar B 012
Loods Reddings Maatschappij

B 011 Loods

B 011 Willem Hoveling (1828-1918)
naar A 051

Arie van der Vlies (1851-1925)
Maartje van der Vlies - Siewertsen (1864-1945) naar B 013 Weduwe van Arie van der Vlies (1851-1925)
Loods

B 014

B 014 Cornelis Voetee (1849-1924)
naar B 016
Teunis Smit (1845-1928)
Gerardus Luiken (1894-1960) 04-12-1929 naar Velsen
Leeg

Korfwater B 003 a A 140 M 077 Zomerwoning in het Korfwater 01-06-1943 afgebroken

B 003 a Dirk Pieter Kuiper (1905-1968) M 077 Dirk Pieter Kuiper (1905-1968) naar L 022
Cornelis Bellis (1907-1940) van M 084

04-10-1939 naar M 006 a
Geertruida Johanna Wiese - Vader (1909-1974) Vrouw van Willem Ferdinand Gerard Wiese
(1909-1985), wonende te Harenkarspel
naar M 006 a

Hendrik Rijs (1914-2007) 12-06-1940 van A 025 (inwonend)

21-08-1942 naar A 025

Korfwater XXXXXX A 176 M 077 a Zomerwoning in het Korfwater 10-1933
bouwvergunning

01-06-1943 afgebroken

M 077 a, M 077 c, M 078 a - 1933-10-28 SC

Schager Courant, 28-10-1933.

Teun Sabel (1874-1936) was stimulator voor het vakonderwijs in Zaan-
dam. Hij was een van de personen die de bouw van een ambachtsschool
voor de Zaanstreek propageerde. In Zaandam, aan de Stationsstraat,
droeg de streekschool (later KMBO) zijn naam; de Teun Sabelschool.

Sabel ondernemersgeslacht te Zaandam in de 19e en 20e eeuw.

In 1867 kwam August Wilhelm Friedrich Zabel (1844-1917) in deze stre-
ken, zoon van Gottlieb Zabel uit Mlijkovel Kosjesen in Polen. De Zabels
waren begin 18e eeuw van Zweden naar Polen getrokken en August
vocht voor Pruisen bij Königgratz. Hij was op weg naar Amerika, maar
kwam in Nederland andere Polen tegen, die door de crisis gedwongen
waren te repatriëren. Hij besloot in Holland te blijven en vond werk als
grondwerker bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Met zijn technische
aanleg bracht hij het vervolgens tot stoker, machinist en hoofdmachinist
op de baggermolens. 

Hij trouwde en vestigde zich aan de Zaan. Hij vond een baan op een
houtzagerij en leerde zichzelf in de avonduren lezen en schrijven.

Daarna begon hij een familiebedrijf. In 1876 opende August Sabel een
winkel in machinebehoeften, olie, kruidenierswaren en gedistilleerd. Hij
zegde zijn baan op en bouwde zijn bedrijf uit en werd agent van Pfaff
naaimachines en importeer van gereedschapsmachines.

In 1886 kwam een fabrieksgebouw aan de Westzijde gereed.

De zoon van August Sabel was Teunis Sabel (1874-1936) breidde de
fabriek uit. Hij werd in 1902 enig firmant en wist door enorme werkkracht,
degelijke handel en wandel en openhartig optreden veel respect af te
dwingen. Hij was actief betrokken bij de Centrale Ambachtsschool van
de Zaanstreek (later is een technischeschool naar hem genoemd). De
fabriek werd in 1896 en 1910 uitgebreid. In 1910 werd een gasmotor
geïnstalleerd en in 1916 volgde elektrificatie. In 1916 kwam de eerste
zoon, August Willem Sabel (1899-1980) in de zaak, hij had aanleg voor
organisatie- en handelsgeest. In 1923 volgde zijn broer C. Sabel (1904-
1949), die technische aanleg had. De firma A.W. Sabel werd in 1929
omgezet in NV Maatschappij ter voortzetting van A.W. Sabel, met vader
Teunis en zijn twee zonen als directeur. In 1942 werd de naam A.W. Sa-
bel NV.

Eind jaren '60 was Sabel nog een sterke verffabrikant. In maart 1969
kwam er een fusie met Paulussen Lakfabriek nv te Den Haag. In 1973
werd de naam Sabel-Paulussen Lakfabrieken bv, in 1977 Sabel Coatings
BV. In 1980 werden de panden aan de Westzijde verkocht en verhuisde
Sabel naar Hoorn. Een jaar later geraakte het bedrijf in een failllissement.
De panden aan de Westzijde werden gekraakt, ook de kunstenaarsver-
eniging Het Oog van Zien vond in de panden een plaatsje. Eind jaren '80
werden de panden gesloopt en kwam op het terrein de muziekschool.

Bron: Gemeentearchief Zaanstad.M 077 a Teunis Sabel (1874-1936) 05-04-1935 van Zaandam
07-10-1935 naar Koog a/d Zaan


Korfwater A 177 M 077 b Zomerwoning in het Korfwater 01-06-1943 afgebroken


Rolff

Korfwater XXXXXX A 178 M 077 b I Zomerwoning in het Korfwater 16-01-1939 bouwvergunning nr.4
Nu Korfwaterweg 9
staat er nog maar is erg beschadigd

Het vakantiehuis van de familie Brandt Corstius is
ontworpen door architect Rietveld.
Frank Brandt Corstius deelt zijn herinneringen aan
dit bijzondere huis.

02-07-2016, Volkskrantmagazine nr. 791,
blz. 58 t/m 63.

BINNENKIJKEN
M 077 b I - 1939-01-13 SC

Schager Courant, 13-01-1939.

M 077 b I - 1939-01-18 SC
M 077 b I - 1939-01-20 SC
Schager Courant, 18-01-1939. Schager Courant, 20-01-1939.


M 077 b I - 1939-03-11
Johannes Christiaan Brandt Corstius (1908-1985)

Nederlands letterkundige, medeoprichter van het  Humanistisch Verbond.


Schager Courant, 11-03-1939.

Korfwater XXXXXX A 179 M 077 c Zomerwoning in het Korfwater 10-1933
bouwvergunning

01-06-1943 afgebroken


M 077 a, M 077 c, M 078 a - 1933-10-28 SC

Schager Courant, 28-10-1933.


Jan Doeke Fokma (1891-1982), ingenieur, hoofd Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf in Nijmegen /

eerder werkzaam bij PEB in Leeuwarden.

Gehuwd (1920) met Hermina Sophia Eriks (1895-1981)

d.v. Klaas Eriks (1867-1949 en Everdina Egberts (1866-1942)

Korfwater XXXXXX M 077 d Zomerwoning in het Korfwater 03-1935 bouwvergunning

M 077 d, M 077 e - 1935-03-23 SC
M 077 d, M 077 e - 1935-03-30 SC
Schager Courant, 23-03-1935. Schager Courant, 30-03-1935.


A. Glastra van Loon, Den Haag

Korfwater XXXXXX M 077 e Zomerwoning in het Korfwater 03-1935 bouwvergunning

M 077 d, M 077 e - 1935-03-23 SC
M 077 d, M 077 e - 1935-03-30 SC
Schager Courant, 23-03-1935. Schager Courant, 30-03-1935.


A. Glastra van Loon, Den Haag

Korfwater B 003 A 075 M 078 Zomerwoning in het Korfwater 01-06-1943 afgebroken

B 003 Johannes Jakobus Gerrit Blom (1879-1956)


Jan Vriendjes (1893-1976)
van A 040

29-06-1923 naar Schoorl
K. Eriks
tijdelijke bewoning
M 078 Arie Eriks (1893-1956) 05-04-1933 van Keulen (Duitsland)
19-10-1933 naar Alkmaar

Korfwater XXXXXX A 155 Petten (=doogehaald) / M 078 a I Zomerwoning in het Korfwater 06-03-1939 bouwvergunning nr. 16
A 186 (=doorgehaald) / A 185 01-06-1943 afgebroken


M 078 a I - 1939-03-08 SC

Schager Courant, 08-03-1939.


G. Brandt, Amsterdam (Duitser?)

Korfwater XXXXXX A 184 M 078 I Zomerwoning in het Korfwater 01-1935
bouwvergunning

01-06-1943 afgebroken


De Zijper Historie Bladen
(ZHB 2010-04)


Het schilderij van het kerkje van Petten van J.M.
(Job) Graadt van Roggen


Titel : Schatten van zolder
Auteur(s) : A. van Loo-Mulder en A.M. Schenk-Eriks


M 078 I - 1935-01-09 SC

Schager Courant, 09-01-1935.
M 078 I

Rechts het zomerhuis van Graadt van Roggen; er staat nu weer een huis ‘De Rog’ genaamd.

M 078 I - 1939-07-21 SC
Mej. Catharina Sara (Toos) Graadt van Roggen (1907-1996)


d.v. Johannes Mattheus Graadt van Roggen (1867-1959)
Nederlands tekenaar, schilder en grafisch kunstenaar.
Hij wordt beschouwd als een voorloper van de Bergense school.
Schager Courant, 21-07-1939.

Korfwater XXXXXX A 183 M 078 a Zomerwoning in het Korfwater 10-1933
bouwvergunning

01-06-1943 afgebroken


M 077 a, M 077 c, M 078 a - 1933-10-28 SC

Schager Courant, 28-10-1933.


Mej. Johanna Grietje Swartwold (1892-1959)

Onderwijzeres te Zandvoort.
Jacob Bellis (1885-1953) 12-04-1927 uit de Zijpe, A 104 III

naar M 084

Korfwater B 002 a M 079 Zomerwoning in het Korfwater staat er nog


B 002 a Teunis de Boone (1879-1948) M 079 Teunis de Boone (1879-1948) tijdelijke bewoning


Korfwater XXXXXX A 155 M 079 a Woonhuis in het Korfwater 15-11-1937 bouwvergunning nr. 62
staat er nog

M 079 a - 1937-09-27 SC
Schager Courant, 27-09-1937.

M 079 a - 1937-11-17 SC
Anna Catharina Frederika Kruiff-Dames Visser (1903-1983).


Echtgenoot van mr. dr. Tom Vorstius Kruijff (1895-1972).
Bij Koninklijk Besluit van 13-03-1963 is de geslachtsnaam Kruijff
gewijzigd is Vorstius Kruijff  (toevoeging achternaam van zijn moeder).

Schager Courant, 17-11-1937.

Korfwater A 154 M 080 Zomerwoning in het Korfwater 01-06-1943 afgebroken


Gerrit Willem Melchers (1869-1952)

Vrijzinnig socialistisch predikant en SDAP politicus.

Woonde vanaf 1934 tot 1939 in Heiloo.

B 001 Loods

B 001 Johannes Jonker (1870-1947)
18-12-1914 van Schoorl

Jacobus Blom (1837-1915)
27-03-1915 overleden
Antje Blom - Houtkooper (1839-1922)
Weduwe van Jacobus Blom (1837-1915)

13-04-1915 vertrokken

Loods

Korfwater B 002 A 133 M 081 Boswachterswoning in het Korfwater 01-06-1943 afgebroken

B 002 Jan Hoogland (1888-1973) 19-04-1915 uit de Schermer
05-12-1919 naar Schoorl
Johannes Jonker (1870-1947) M 081 Johannes Jonker (1870-1947) naar F 092
Jacob Bouwen (1895-1987) 22-02-1943 naar Schoorl

TOP

Huizen en bewoners van het vooroorlogse Petten en Hazepolder


Wijk L - Hazepolder (behoorde altijd al tot de gemeente Zijpe).
Wijk M 001 t/m M 021 - Kerkebuurt / Oosteinde.
Wijk M 022 t/m M 035 - Voorbuurt.
Wijk M 036 t/m M 049 - Middenbuurt (Middelbuurt).
Wijk M 050 t/m M 058 I - Achterbuurt.
Wijk M 058 II t/m M 061 - Vianerweg (Zeeweg).
Wijk M 062 t/m M 072 - Spreeuwendijk (Vianerweg).
Wijk M 082 - M 095 a - Zeeweg / Hazedwarsdijk / Kerkepad.
Wijk M 096 - M 106 - Leihoek / Pettemerpolder.